NEROSILO_______________________________________________________ "NEROSILO: Μετασκευή του Σιλό στο λιμάνι του Βόλου σε κέντρο νερού" Λαμβάνοντας υπόψη  • τα σύγχρονα πλαίσια αποβιομηχάνισης λιμενικών κτιρίων και μετασχηματισμού τους σε διεθνείς πόλους έλξης, • το γενικό πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης και επιχειρησιακό πρόγραμμα Βόλου/ Ε.Ε., προτείνεται η μετατροπή του Σιλό της Εμπορικής προβλήτας No1, λιμένος Bόλου, σε κέντρο νερού.  Οι προτεινόμενες χρήσεις: Αξιοποιούν: • τα πλεονεκτήματα του Βόλου σε σχέση με το υδάτινο στοιχείο  • την κυψελώδη ογκοδομή του Σιλό στο έπακρο  • τη γεωγραφική/ χωροταξική του θέση. 45 χρήσεις οργανώνονται σε 3 διακριτές [χρωματικά-χωρικά] ενότητες:  • άθληση - ευεξία - υγεία  • εκπαίδευση - πληροφόρηση  • διασκέδαση - αγορά.  Έτσι προκύπτει το NEROSILO-ελβετικός σουγιάς, το οποίο συγχρόνως θα διαθέτει την 6η βαθύτερη παγκοσμίως, δεξαμενή κατάδυσης. Το αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο δίπολο: • πολύπλοκο εσωτερικό: οργάνωση-σύνδεση λειτουργιών σε μια ιδιαίτερη κτιριακή δομή, υπό αρχές σωματομετρίας, οικονομίας, πολυμορφικότητας και μηχανοποιημένου σχεδίου. • απλό εξωτερικό: διατήρηση εμβληματικής λιτότητας κελύφους με διακριτικά ανοίγματα οργανωμένα σε μοτίβα, δημιουργώντας ένα κείμενο ανάγνωσης κτιριακών επιφανειών, εναλλακτικό σύστημα Braille. Γενική περιγραφή επέμβασης: ·  κλειστή κυψελώδης δομή: - κατακόρυφες κινήσεις (ενίσχυση λογικής: διάτρητα δάπεδα)   - υδάτινες χρήσεις ·  ανοιχτές κατόψεις: - οριζόντιες κινήσεις, γενική περιπλάνηση-αναπνοή από το κλειστό των κυψελών - μουσειακός χαρακτήρας, δειγματοληπτική θέαση χρήσεων στις κυψέλες ενδιάμεσα ·  ταράτσα:  - έκσταση-κατάληξη χρήσεων. Μουσείο:    Το NEROSILO, αποτελεί υπέρ-μουσείο. Εκτός του μουσειακής χρήσης ημιυπόγειου και μιας επισκέψιμης σιτοκυψέλης, η μουσειακή λειτουργία εξαπλώνεται σε όλο το NEROSILO. 45 χρήσεις σε εσωστρεφές κτίριο, που αποκαλύπτονται-εκτίθενται στο έπακρο. Άρα έχουμε τα εκθέματα καταδύτης, ερευνητής,  λουόμενος στη σάουνα κλπ. Ανά κύριο όροφο-επίπεδο, υπάρχει ημιώροφος άνωθεν, με διαφανές δάπεδο [σχάρα-plexiglass] όπου περιηγείται αθόρυβα ο επισκέπτης διαβάζοντας επιπλέον πληροφορίες αυτού που βλέπει σε κάτοψη κάτωθεν του, σε οθόνες. Λογική μηχανής: Διέπει δομικά, αισθητικά το NEROSILO από τη μικρή κλίμακα (χρωματιστό σωληνωτό έπιπλο) μέχρι τη μεγάλη κλίμακα (κάτοψη, τομή κυψέλης, κτιρίου) περιγράφοντας την ουσιαστική ύπαρξη ενός σιλό, παραπέμποντας συγχρόνως στο μηχανολογικό εξοπλισμό του.  . . . "NEROSILO: Restoration of grain silo at the port of Volos city, into a multipurpose  water center." Considering: • contemporary trades of port-building deindustrializations and transformations into international poles of attraction • the sustainable development and master-operating plans of Volos / EU, restoration of the Grain-Silo in commercial dock No1, port of Volos, into a multi-water center, is proposed. Proposed usages: take advantage of: • paramount water element of Volos • cellular Silo volume to the maximum extent • geographical / spatial-planning position. 45 uses are organized into 3 distinct [chromatically and spatially] sections: • Sport - Spa - Health • Education - Information • Entertainment - Market. Therefore comes NEROSILO, an alternative “Swiss Soldier Knife”, also featuring the 6th deepest diving tank worldwide. The interesting architectural dipole: • complex interior: organization-connection of functions in such a notably structure under the principles of anthropometrics, economy, versatility and mechanized design. • Simple exterior: conservation of emblematic simplicity of shell. Openings are arranged in distinctive patterns, creating a building-surface text-reader, alternate Braille system. General restoration-description: • closed cellular structure:   - Vertical movements (logic enriched via grating/transparent floors)   - Water usages • Open floor-plans:   - Horizontal movements, general wandering- “breath-brake” from enclosed cell usages   - Museum character, sample view of usages in the cells existing between open floor-plans • terrace:   - final cell-usage release Museum: NEROSILO is a super-capacitor museum. Besides semi-basement museum and visitable grain-cell, museum notion spreads throughout NEROSILO. 45 uses in introverted structure turn out to be hyper exposed. So, there are the diver-exhibits, the researcher-exhibits, the sauna bather-exhibits etc. Per main-floor level, there is a transparent-floored mezzanine above, where visitors navigate, searching information about the exhibits seen as floor-plans below, from high-tech screens. Machine: Is the main structural, aesthetical architectural tool from small-scale design (colored tubular furniture) to large-scale (plan, section, honeycomb building) matching the actual purpose of a silo, referring also to the mechanical-equipment aesthetic. 

NEROSILO_______________________________________________________

"NEROSILO: Μετασκευή του Σιλό στο λιμάνι του Βόλου σε κέντρο νερού"

Λαμβάνοντας υπόψη 
• τα σύγχρονα πλαίσια αποβιομηχάνισης λιμενικών κτιρίων και μετασχηματισμού τους σε διεθνείς πόλους έλξης,
• το γενικό πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης και επιχειρησιακό πρόγραμμα Βόλου/ Ε.Ε.,
προτείνεται η μετατροπή του Σιλό της Εμπορικής προβλήτας No1, λιμένος Bόλου, σε κέντρο νερού. 

Οι προτεινόμενες χρήσεις:
Αξιοποιούν:
• τα πλεονεκτήματα του Βόλου σε σχέση με το υδάτινο στοιχείο 
• την κυψελώδη ογκοδομή του Σιλό στο έπακρο 
• τη γεωγραφική/ χωροταξική του θέση.
45 χρήσεις οργανώνονται σε 3 διακριτές [χρωματικά-χωρικά] ενότητες: 
• άθληση - ευεξία - υγεία 
• εκπαίδευση - πληροφόρηση 
• διασκέδαση - αγορά. 

Έτσι προκύπτει το NEROSILO-ελβετικός σουγιάς, το οποίο συγχρόνως θα διαθέτει την 6η βαθύτερη παγκοσμίως, δεξαμενή κατάδυσης.

Το αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο δίπολο:
• πολύπλοκο εσωτερικό: οργάνωση-σύνδεση λειτουργιών σε μια ιδιαίτερη κτιριακή δομή, υπό αρχές σωματομετρίας, οικονομίας, πολυμορφικότητας και μηχανοποιημένου σχεδίου.
• απλό εξωτερικό: διατήρηση εμβληματικής λιτότητας κελύφους με διακριτικά ανοίγματα οργανωμένα σε μοτίβα, δημιουργώντας ένα κείμενο ανάγνωσης κτιριακών επιφανειών, εναλλακτικό σύστημα Braille.

Γενική περιγραφή επέμβασης:

·  κλειστή κυψελώδης δομή:

- κατακόρυφες κινήσεις (ενίσχυση λογικής: διάτρητα δάπεδα)

  - υδάτινες χρήσεις

·  ανοιχτές κατόψεις:

- οριζόντιες κινήσεις, γενική περιπλάνηση-αναπνοή από το κλειστό των κυψελών

- μουσειακός χαρακτήρας, δειγματοληπτική θέαση χρήσεων στις κυψέλες ενδιάμεσα

·  ταράτσα: 

- έκσταση-κατάληξη χρήσεων.

Μουσείο:

   Το NEROSILO, αποτελεί υπέρ-μουσείο. Εκτός του μουσειακής χρήσης ημιυπόγειου και μιας επισκέψιμης σιτοκυψέλης, η μουσειακή λειτουργία εξαπλώνεται σε όλο το NEROSILO. 45 χρήσεις σε εσωστρεφές κτίριο, που αποκαλύπτονται-εκτίθενται στο έπακρο. Άρα έχουμε τα εκθέματα καταδύτης, ερευνητής,  λουόμενος στη σάουνα κλπ. Ανά κύριο όροφο-επίπεδο, υπάρχει ημιώροφος άνωθεν, με διαφανές δάπεδο [σχάρα-plexiglass] όπου περιηγείται αθόρυβα ο επισκέπτης διαβάζοντας επιπλέον πληροφορίες αυτού που βλέπει σε κάτοψη κάτωθεν του, σε οθόνες.

Λογική μηχανής:

Διέπει δομικά, αισθητικά το NEROSILO από τη μικρή κλίμακα (χρωματιστό σωληνωτό

έπιπλο) μέχρι τη μεγάλη κλίμακα (κάτοψη, τομή κυψέλης, κτιρίου) περιγράφοντας την ουσιαστική ύπαρξη ενός σιλό, παραπέμποντας συγχρόνως στο μηχανολογικό εξοπλισμό του. 

.

.

.

"NEROSILO: Restoration of grain silo at the port of Volos city, into a multipurpose  water center."


Considering:

• contemporary trades of port-building deindustrializations and transformations into international poles of attraction

• the sustainable development and master-operating plans of Volos / EU,

restoration of the Grain-Silo in commercial dock No1, port of Volos, into a multi-water center, is proposed.

Proposed usages:

take advantage of:

• paramount water element of Volos

• cellular Silo volume to the maximum extent

• geographical / spatial-planning position.

45 uses are organized into 3 distinct [chromatically and spatially] sections:

• Sport - Spa - Health

• Education - Information

• Entertainment - Market.

Therefore comes NEROSILO, an alternative “Swiss Soldier Knife”, also featuring the 6th deepest diving tank worldwide.

The interesting architectural dipole:

• complex interior: organization-connection of functions in such a notably structure under the principles of anthropometrics, economy, versatility and mechanized design.

• Simple exterior: conservation of emblematic simplicity of shell. Openings are arranged in distinctive patterns, creating a building-surface text-reader, alternate Braille system.

General restoration-description:

• closed cellular structure:

  - Vertical movements (logic enriched via grating/transparent floors)

  - Water usages

• Open floor-plans:

  - Horizontal movements, general wandering- “breath-brake” from enclosed cell usages

  - Museum character, sample view of usages in the cells existing between open floor-plans

• terrace:

  - final cell-usage release

Museum:

NEROSILO is a super-capacitor museum. Besides semi-basement museum and visitable grain-cell, museum notion spreads throughout NEROSILO. 45 uses in introverted structure turn out to be hyper exposed. So, there are the diver-exhibits, the researcher-exhibits, the sauna bather-exhibits etc. Per main-floor level, there is a transparent-floored mezzanine above, where visitors navigate, searching information about the exhibits seen as floor-plans below, from high-tech screens.

Machine:

Is the main structural, aesthetical architectural tool from small-scale design (colored tubular furniture) to large-scale (plan, section, honeycomb building) matching the actual purpose of a silo, referring also to the mechanical-equipment aesthetic. 

Technology Park, Silo Dock, Volos city
φώς, φώξ and the flying fox
Zomby: Horrid
Maya Foxy
Fashion week 2008  Photography and Fashion workshop
"Spideranthi: Ceci n’est pas un drame additionnel dans ma vie."
coordinator:Yiorgis Gerolympos, photographer - architect